Provozní řád

1. Provozovatelem kina je Obec Božice. Identifikační číslo organizace – .

2. Kino je veřejnou kulturní institucí obce. Slouží především k promítání filmových představení, pořádání výstav a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení. Slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů.

3. Kino je způsobilé k promítání 16mm filmů a digitálních projekcí v HD, se zvukovým záznamem MONO – STEREO. Kapacita kina je 90 míst + 1 místo pro požární hlídku a 2 místa pro invalidní vozík. Minimální výši vstupného určuje půjčovna filmu, případně Vedení kina.

4. Kino neposkytuje slevu ze vstupného.

5. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

6. Pokladna se uzavírá 10 minut po zahájení programu.

7. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.

8. Předem rezervované vstupenky se až na výjimky u určitých titulů nevydávají.

9. Rezervace vstupenek není přes internet možná. Kino nedisponuje terminálem pro zpracování takových údajů.

10. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

11. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením je divák povinen uhradit způsobenou škodu.

12. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.

13. Zákonem České národní rady č.241/1992 ze dne 14.4.1992 byl zřízen Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který stanoví, že účastník veřejné produkce kinematografického díla v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1,- Kč.

14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

15. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.

16. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

17. Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy filmového představení.

18. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v promítacím sále mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.

19. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

Komentáře nejsou povoleny.